Assing Kirkegård, gravstedstyper

Traditionelt gravsted – familiegrav

Gravstederne er beregnet til en, to eller flere kister. Her kan også nedsættes urner. Vedligeholdelsen påhviler gravstedsindehaver, men kan overdrages helt eller delvis til kirkegården.

Der kan oprettes legat.

Plæne – kistegrave / urnegrave

Ved begravelse i plænegrave henvises til særskilte regler omkring størrelse på mindeplader mv. som udleveres af graveren. Der må gerne arrangeres blomsterbuketter i den dertil anbragte vase.

Der skal oprettes legat, svarende til fredningstid.

Urnegrave i særligt indrettet afsnit

Gravstederne er beregnet til en eller flere urner.  Vedligeholdelsen påhviler gravstedsindehaver, men kan overdrages helt eller delvis til kirkegården.

Der kan oprettes legat.

Ukendte grave, kister og urner

Kiste- og urnenedsættelse foretages efter en plan, som kun er kendt af kirkegården. Buketter og lignende må kun henlægges ved fællesmindesten.

Der skal oprettes legat, svarende til fredningstiden.

Mindelund

Når fredningstiden er udløbet, kan mindesten mod betaling flyttes til mindelunden. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. Det påhviler således gravsteds-indehaveren selv eventuelt at tegne særskilt forsikring.  Gravsted skal vedligeholdes til fredningstids udløb for at mindesten kan flyttes til mindelund.
Det påhviler ikke kirkegården at vedligeholde mindesten.

Der er ingen tidsfrist for hvor længe mindesten kan stå i mindelund. Menighedsrådet har dog ret til at fjerne mindesten, hvis pladsbehov eller andet taler herfor. Mindestenen vil dog altid kunne stå i mindelunden i minimum 10 år.

Kontakt

Svend Vejen Knudsen er ansat som graver på Assing Kirkegård, og han er ansvarlig for den daglige drift. Har du spørgsmål vedr. kirkegården om gravstedstyper, pasning af gravsted, vinterdækning o.s.v., er du altid meget velkommen til at henvende dig til Svend. Du kan kontakte ham på både telefon og e-mail.

Svend Vejen Knudsen
E-mail: svk@c.dk
Telefon 97 19 14 67

Træffes bedst, tirsdag til fredag mellem kl. 8.00 – 9.00.

Pris for et gravsted?

Et gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken med bopæl i Assing Sogn samt øvrige med tilknytning til sognet. For andre betales efter gældende takster. Du kan se oversigt over gravstedsformer på kirkegården ved Assing Kirke ovenfor.

Hvad er et legat?

Ved et legat forstås en aftale, hvor der indbetales et beløb mod at kirkegården vedligeholder gravstedet i en nærmere aftalt årrække. Beløbet indbetales til Viborg Stift. Størrelsen af det ”legat” der skal indbetales til Stiftsøvrigheden afhænger af, hvor meget der ønskes udført på gravstedet, bl.a. plantning af sommerblomster og vinterdækning mv.

Hvad er et gravstedsbrev?

Når et nyt gravsted tages i brug, udfærdiges der et gravstedsbrev eller legatsaftale, hvori navnet på den, der har brugsretten (gravstedsretten) til gravstedet i fredningstiden. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom i gravstedsbrevet eller legats- aftalen.

Hvad er fredningstiden?

Fredningstiden er den tid, hvori en grav skal ligge urørt og er for kister 30 år og for urnegrave 10 år. Ved valg af jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Gravstedet vil ikke blive sløjfet uden der først er taget kontakt til de pårørende.

Priser og vejledning

Oplysning om takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegården v. Assing Kirke for 2019 kan  downloades her  Takstblad 2019

Gravstedernes vedligeholdelse

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for vedligeholdelse af gravstedet i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægter, enten ved selv at vedligeholde gravstedet eller ved at overlade dette til kirkegården.

Dette sker mod betaling 2 gange årligt efter gældende takst til menighedsrådets kasserer. Derimod betales for nyplantning, grandækning, udplantning af forårs- og sommerblomster, beskæring af buske, renholdelse af mindesten og eventuelle andre arbejder efter regning.

Vedligeholdelsen aftales med graveren, der også kan oplyse om priser. Denne vedligeholdelse omfatter eftersyn og rengøring ca. hver fjortende dag. Kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. Selv om gravstedsindehaveren selv vedligeholder gravstedet, vil der dog fra kirkegårdens ske opretning efter kraftige jordsætninger. For udfærdigelse af dette arbejde sendes der regning.

Anlæggelse af gravsted
Man må selv anlægge gravstedet efter anvisning fra graveren. Indehaveren af gravstedsretten kan også efter aftale med graveren overlade anlæggelsen af gravstedet til kirkegården. Denne anlæggelse betales efter regning. Tilbud kan indhentes.

Gravstedernes beplantning
Gravstedet kan beplantes inden for det hæk indrammede område med lavt voksende blomster og planter. Blomster og kranse anbringes ligeledes inden for disse rammer.  Der må ikke anvendes plastic eller tilsvarende materialer som underlag.

Gravminder
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. Det påhviler således gravstedsindehaveren selv eventuelt at tegne særskilt forsikring.

Øvrige bestemmelser

§28, stk. 1
Angående den nyeste (den østlige) del af Kirkegården bestemmes det, at der for ikke anonyme gravsteder, der ligger op ad bøgehækken gælder følgende:

  1. At disse kistepladser kun kan sælges to ad gangen.
  2. At der kun må opsættes en gravsten på hver side af bøgehækfirkanterne.
  3.  At gravstenene maksimalt må have en højde af 90 cm incl. sokkel. Der må ikke placeres små sten som mor/far sten, fuglebad o.lign.
  4. At gravstens-soklernes højde maskimalt må være 12 cm over jorden.
  5. At gravstenene skal være opretstående.
  6. At ringen laves af brosten (kantsten).
  7.  At sidefelterne inden for ringen beplantes med vinterglans, mens der foran stenen bliver et lille bed, som af kirkegårdspersonalet beplantes med blomster. Her kan pårørende også sætte blomsterhilsener.
  8. At vedligeholdelsen udføres af kirkegårdspersonalet.
  9.  At urnegravsteder: M4 – 23 (reduceres til 1/2 størrelse med mindeplader i plan med græs.)
  10. At mindepladens størrelse skal være 40x60x08 cm i brændt granit.

§ 28 stk. 2
I øvrigt bestemmes det, at der nedlægges gravstensplade i brændt granit på de gravsteder, der ikke grænser op til bøgehæk. Pladen lægges i plan med græshøjde. Ved gravstedspladen nedsætter “kirken” vendbar vase. Der henstilles til kun at arrangere buketter ved mindestenen i den anbragte vase.I forbindelse med plænegravsted må der ikke nedlægges blomsterløg eller anvendes anden form for beplantning.
For den anonyme del L36-44, F 38-46 og H 36-44) etableres monument, hvor alle blomsterhilsner skal anbringes.

Ansatte på Assing Kirkegård

Svend Vejen Knudsen
Graver

E-mail: svk@c.dk
Telefon 97 19 14 67

Træffes bedst, tirsdag til fredag mellem kl. 8.00 – 9.00.

Marianne Hansen
Gravermedhjælper

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk